Tel. 0915 835 848   e-mail: vodakan@vodakan.sk

Galéria

Kanalizácie

Prípojky

Rezanie asf. a želez.

Vodomerné šachty a vodomery

Vodovodné potrubia

Zemné práce