REFERENCIE

Rekonštrukcia vodomerných šácht a vodomerných zostáv pre bytové domy

Rozšírenie vodovodu

Rekonštrukcia vodomerných šácht a vodomerných zostáv pre bytové domy

Rozšírenie vodovodu

Rozšírenie vodovodu a kanalizácia ulica Kratinová

Rozšírenie vodovodu pre zónu IBV č.2, vetva B

Rozšírenie kanalizácie pre zónu IBV č.2, stoka A2-1

Rozšírenie kanalizácie, stoka B, dĺžka 130,6m

Lokalita Hradečnica, rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Oprava vodovodu

Rekonštrukcia technológie

Odkanalizovanie MČ Tomčany – IBV pri Jordáne

Kanalizácia

Ulica Žingorová, oprava vodovodu

Kanalizácia - Vybudovanie výtlačného potrubia HDPE DN100

Kanalizácia

Železničná stanica – Rozšírenie vodovodu

Priemyselný park Sučany - Vodovod, splašková a dažďová kanalizácia

Oprava vodovodu

Kanalizácia, oprava vodovodu - Rozšírenie kanalizačnej siete PVC DN 300, kanalizačné šachty, oprava vodovodu HDPE DN 100

Kanalizácia Objekt SO 01 – Kanalizačná sieť - Vybudovanie kanalizačnej siete PVC DN 300 dl. 723 m

Dolné záhrady, rozšírenie vodovodu a kanalizácie - Vybudovanie kanalizačnej siete PVC DN 300 dl. 170 m, vodovod HDPE DN100 dl. 212,85 m

Rozšírenie kanalizácie

Oprava vodovodu, havarijný stav

Rekonštrukcia vodovodu

Samoobslužná Sučany

Rekonštrukcia vodovodu

Kanalizácia

Zóna A SO 02 rozšírenie verejného vodovodu SO 03 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

Oprava vodovodu

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Rekonštrukcia vodovodu

Rozšírenie inžinierskych sietí

Rekonštrukcia objektu

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie

SO 02 rozšírenie vodovodu, SO 08 rozšírenie splaškovej kanalizácie